Prepravný poriadok

Prepravný poriadok (Obchodné podmienky pre uzatvorenie Zmluvy o preprave) na portáli www.amunex.sk

 
 1. Základné pojmy
1.1.   Prepravným poriadkom sa rozumejú tieto Obchodné podmienky spoločnosti Amunex s. r. o. Obchodné podmienky sa vzťahujú na nasledujúce služby poskytované spoločnosťou ako Prepravcom: (i) kuriérske služby, (ii) nákladnú cestnú dopravu vykonávanú vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla a (iii) prepravu zbraní a streliva.
1.2.   Prepravcom sa rozumie spoločnosť Amunex s. r. o., so sídlom: Práce 13, 946 03 Kolárovo, IČO: 46 525 297, DIČ: 2023415130, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 31385/N. Prepravca je poskytovateľom kuriérskych služieb, nákladnej cestnej dopravy vykonávanej vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla a prepravy zbraní a streliva.
1.3.   Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej Prepravca poskytuje na základe jej objednávky prepravné služby, t.j. predovšetkým pre ňu zabezpečuje prepravu zásielky alebo zásielok z Miesta odoslania do Miesta určenia.
1.4.   Odosielateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, od ktorej sa zásielka preberá na prepravu. Odosielateľ je osoba, ktorá môže, ale nemusí byť totožná so Zákazníkom. Odosielateľ nie je v zmluvnom vzťahu s Prepravcom v prípade, že ide o osobu odlišnú od Zákazníka; v takomto prípade je Odosielateľ určený objednávkou Zákazníka.
1.5.   Miestom odoslania je miesto určené Zákazníkom, na ktorom je Prepravca povinný prevziať zásielku alebo zásielky, pokiaľ sa zmluvné strany v osobitných prípadoch nedohodnú písomne inak, Miesto odoslania sa nachádza vždy výlučne na území Slovenskej republiky, inak je zmluva neplatná.
1.6.   Miestom určenia je miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prepravca povinný doručiť zásielku alebo zásielky, pokiaľ sa zmluvné strany v osobitných prípadoch nedohodnú písomne inak, Miesto určenia sa nachádza vždy výlučne na území Slovenskej republiky, inak je zmluva neplatná.
1.7.   Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená. Zákazník v plnom rozsahu zodpovedá za to, že Príjemca zásielky alebo ním poverená osoba na prevzatie zásielky je plne spôsobilá na prevzatie zásielky, v opačnom prípade môže Prepravca odmietnuť zásielku vydať a prepravu ukončiť, pričom Zákazník Prepravcovi zodpovedá za akúkoľvek škodu, náklady, ušlý zisk v prípade neukončenia prepravy podľa tohto odseku.
1.8.   Pre potreby týchto Obchodných podmienok sa za úkon v písomnej forme rozumie podanie v listinnej podobe, faxové podanie, alebo podanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), resp. prostredníctvom formulára uvedeného na web stránke Prepravcu www.amunex.sk.
1.9.   Prepravná povinnosť Prepravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa týchto Obchodných podmienok. V prípade, že zo strany Zákazníka, Odosielateľa, Príjemcu alebo ním poverených osôb dôjde k porušeniu povinností ustanovených Zmluvou o preprave uzavretej s Prepravcom podľa týchto Obchodných podmienok, a ich povinností ustanovených týmito Obchodnými podmienkami, prepravná povinnosť Prepravcu zaniká až do odstránenia závadného stavu.  
 1. Základné ustanovenia
2.1.   Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky kuriérske (prepravné) služby poskytované Prepravcom, ako aj na nákladnú cestnú dopravu vykonávanú vozidlami Prepravcu s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla a na prepravu zbraní a streliva. Od týchto Obchodných podmienok sa dá v jednotlivom prípade odchýliť len na základe písomnej dohody Prepravcu a Zákazníka.
2.2.   Tieto Obchodné podmienky sú pre Zákazníka záväzné od okamihu, keď vstúpi do zmluvného vzťahu s Prepravcom.
2.3.   Zmluva o preprave je uzavretá medzi Zákazníkom a Prepravcom, ktorý od Zákazníka alebo od Odosielateľa prijal zásielku na prepravu.
2.4.   Zmluvou o preprave veci sa Prepravca zaväzuje Zákazníkovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (Miesto odoslania) do určitého iného miesta (Miesto určenia), a Zákazník sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné). Zmluva o preprave veci sa medzi Prepravcom a Zákazníkom uzatvára na základe potvrdenia záväznej objednávky v zmysle ustanovenia čl. 6 týchto Obchodných podmienok, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
2.5.   Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je Zákazník, resp. Odosielateľ povinný odovzdať ich Prepravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu, inak môže Prepravca od Zmluvy o preprave veci úplne alebo čiastočne odstúpiť. Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú Prepravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou.  
 1. Zásielka
3.1.   Zásielkou sa rozumie predmet určený na prepravu, ktorý má v súlade s týmito Obchodnými podmienkami Prepravca povinnosť prepraviť k Príjemcovi.
3.2.   Zásielka musí byť riadne zabalená tak, aby bola chránená proti strate či poškodeniu, a aby nemohla poškodiť iné zásielky, prípadne dopravné prostriedky, a nespôsobila ujmu na zdraví obslužnému personálu alebo akýmkoľvek tretím osobám, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
3.3.   Na zásielke, alebo na jej sprievodných dokumentoch, musí byť uvedená adresa Odosielateľa a Príjemcu a musí byť zabezpečená vhodným obalom proti poškodeniu alebo inému znehodnoteniu, a to predovšetkým s ohľadom na spôsob prepravy.
3.4.   Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, z prepravy sú vylúčené veci,
 1. ktorých vlastníctvo, šírenie alebo držba je podľa vnútroštátnych alebo medzinárodných predpisov zakázaná,
 2. ktorých preprava po vozovke alebo akákoľvek iná dispozícia s nimi podlieha národným alebo medzinárodným predpisom o nebezpečných látkach alebo podlieha iným obmedzujúcim predpisom, alebo ktorých preprava po vozovke či akákoľvek iná dispozícia s nimi môže byť inak nebezpečná, nakoľko svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť ujmu na zdraví osôb alebo škodu na majetku či môžu inak ohroziť riadnu prepravu, predovšetkým preprava nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov, jedov, výbušnín, traskavých látok,
 3. krehké a ľahko rozbitné predmety,
 4. ktoré nie sú chránené alebo zabalené zodpovedajúcim spôsobom, predovšetkým s prihliadnutím na hmotnosť predmetu alebo na jeho iný charakter,
 5. ku ktorým chýbajú potrebné podklady, úradné a iné listiny, a údaje, predovšetkým nie je uvedená úplná adresa Príjemcu,
 6. ktorých rozmer presahuje 300 x 100 x 100 cm (dĺžka x šírka x výška), prípadne plochý predmet so šírkou väčšou ako 100 cm; pre určenie hmotnosti alebo rozmeru je rozhodujúca hmotnosť, resp. rozmer vrátane obalu,
 7. osoby, živé zviera alebo živé zvieratá, biologický materiál a potraviny,
 8. iné predmety, ktoré sú ako zásielky na prepravu nevhodné (ďalej len „predmety vylúčené z prepravy“).

3.5.   Platné bankovky slovenské i cudzie, šeky, zmenky a iné cenné papiere, tovar mimoriadnej hodnoty (najmä drahé kovy a kamene, šperky, starožitnosti, umelecké predmety a nepoistené veci vysokej hodnoty) sa takisto považujú za predmety vylúčené z prepravy, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
3.6.   V prípade, že Zákazník resp. Odosielateľ odovzdá Prepravcovi na prepravu zásielku, ktorá obsahuje predmet vylúčený z prepravy, Prepravca nezodpovedá za žiadne škody na takejto zásielke. Za to, že zásielka neobsahuje predmety vylúčené z prepravy zodpovedá Zákazník (aj pokiaľ sa nejedná o osobu totožnú s Odosielateľom). Pokiaľ je Odosielateľom osoba odlišná od Zákazníka, je Zákazník povinný zabezpečiť, že Odosielateľ si je vedomý ustanovení týchto Obchodných podmienok a že koná v súlade s nimi. Ak dôjde k akémukoľvek porušeniu povinností vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok zo strany Odosielateľa, považuje sa takéto porušenie za porušenie povinností zo strany Zákazníka. Ak Zákazník alebo Odosielateľ odovzdá Prepravcovi na prepravu zásielku, ktorá je predmetom vylúčeným z prepravy podľa tohto článku, Prepravca môže od Zmluvy o preprave veci úplne alebo čiastočne odstúpiť. Zákazník v takom prípade zodpovedá za škodu spôsobenú Prepravcovi.
3.7.   Z prepravy je taktiež vylúčený predmet, ktorý, hoci inak spĺňa podmienky kladené týmito Obchodnými podmienkami na zásielku, má byť odoslaný z Miesta odoslania alebo je Zákazníkom adresovaný na Miesto určenia, ktoré je nedosiahnuteľné, dosiahnuteľné len s mimoriadnym úsilím alebo inak nevhodné, prípadne ide o miesto, kde Prepravca neposkytuje svoje služby.  
 1. Povinnosti Prepravcu
4.1.   Prepravca sa zaväzuje:
 1. v prípade, že potvrdí objednávku Zákazníka, prevziať zásielku na Mieste odoslania,
 2. po prevzatí zásielky na Mieste odoslania zabezpečiť jej prepravu Príjemcovi zásielky na Miesto určenia,
 3. v prípade nemožnosti zásielku doručiť (článok 6.5.) je Prepravca povinný bez ďalšieho odkladu informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup,
 4. odovzdať proti písomnému potvrdeniu zásielku Príjemcovi na Mieste určenia,
 5. zabezpečovať prepravu zásielok riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v rámci svojich možností v lehote dohodnutej so Zákazníkom (t.j. podľa dohodnutého/objednaného druhu služby Prepravcu).
 6. len v prípade, ak o to Zákazník vopred požiada, dohodnutým spôsobom podať Zákazníkovi informáciu o tom, kedy bola zásielka doručená Príjemcovi; za túto službu je Zákazník povinný zaplatiť podľa platného Cenníka Prepravcu,
 7. všestranne chrániť záujmy Zákazníka, pokiaľ ide o ochranu prepravy zásielky proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť pri preprave,
 8. poskytnúť Zákazníkovi na jeho žiadosť kópiu dokladov o uskutočnení prepravy (potvrdenie o prevzatí zásielky, potvrdenie o odovzdaní zásielky, a pod.),
 9. zachovávať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii prepravy.

4.2.   Zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Prepravcom, t.j. Zmluva o preprave veci podľa týchto Obchodných podmienok, pokiaľ medzi nimi nie je podpísaná osobitná písomná zmluva, vzniká okamihom, keď Prepravca záväzne potvrdí objednávku Zákazníka. Týmto okamihom vzniká povinnosť Prepravcu zabezpečiť prepravu zásielky a povinnosť Zákazníka zaplatiť za prepravu príslušnej zásielky cenu podľa týchto Obchodných podmienok a Cenníku Prepravcu.
4.3.   Automaticky vykonávané „oznámenie o prijatí objednávky“ do automatizovaného informačného systému Prepravcu, ktoré Zákazník obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky, resp. uzavretie zmluvy; toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia Zákazníka o zaregistrovaní jeho objednávky v informačnom systéme Prepravcu. Na e-mailovú adresu Zákazníka budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.  
 1. Povinnosti Zákazníka
5.1.   Zákazník sa zaväzuje
 1. v prípade, že chce využiť služby Prepravcu, objednať prepravu zásielky písomnou objednávkou,
 2. vyznačiť na písomnej objednávke prepravy úplnú adresu Miesta odoslania a Miesta určenia vrátane čísla orientačného a súpisného (vrátane presného podlažia a čísla dverí, prípadne inej špecifikácie priestorov Miesta určenia, ak ide o dom s viacerými podlažiami alebo s viacerými bytmi či nebytovými priestormi); len jedno číslo uvedené pri príslušnej ulici sa považuje za číslo orientačné, pokiaľ nie je Zákazníkom písomne určené inak,
 3. v objednávke uvádzať svoje meno, adresu a telefónne číslo, číslo občianskeho preukazu, príp. obchodné meno, IČO, sídlo; pokiaľ bolo Zákazníkovi pridelené zákaznícke číslo, stačí uviesť len toto zákaznícke číslo; zákazníckym číslom sa rozumie zákaznícke číslo stáleho Zákazníka; ďalej v objednávke uviesť aj adresu Odosielateľa (adresu Miesta odoslania), adresu Príjemcu (adresu Miesta určenia), identifikačné údaje zasielaných predmetov (druh, kaliber, výrobné číslo, výrobné prevedenie, a pod.), hraničnú hmotnosť zásielky (t.j. či sa jedná o zásielku do 0,4 kg, alebo od 0,4 kg do 4 kg, alebo od 4 kg do 40 kg, alebo nad 40 kg do 100kg), typ zásielky (obálka, balík a pod.), druh objednávanej služby podľa Cenníka Prepravcu a ďalšie údaje stanovené týmito Obchodnými podmienkami.
 4. zabezpečiť riadne a bezpečné zabalenie zásielky primerané povahe a druhu zásielky vrátane označenia Príjemcu zásielky na objednávke; v prípade porušenia tejto povinnosti Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú Prepravcovi porušením tejto povinnosti,
 5. upozorniť Prepravcu priamo v objednávke, že objednáva prepravu zásielky rozmerov väčších ako 50 x 30 x 15 cm, prípadne zásielky plochého tvaru so šírkou väčšou ako 45 cm, pri nakládke a vykládke rozmernejších zásielok nad 50 kg zabezpečiť Prepravcovi primeranú súčinnosť,
 6. uviesť celkovú hodnotu zásielky,
 7. odovzdať Prepravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky zvláštne listiny, pokiaľ sú potrebné na splnenie prepravy zásielky,
 8. potvrdiť odovzdanie zásielky určenej na prepravu na k tomu určený prepravný dokument Prepravcu, pričom zásielka sa považuje za prevzatú na prepravu až okamihom potvrdenia o prevzatí zásielky zo strany Odosielateľa,
 9. poskytnúť Prepravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jej povahe; v prípade porušenia tejto povinnosti Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú Prepravcovi porušením tejto povinnosti,
 10. prijať späť nedoručiteľnú zásielku.

5.2.   Zákazník je zodpovedný za pripravenie zásielky na odoslanie tak, aby Prepravca mohol zásielku na Mieste odoslania bez zbytočného odkladu prevziať; pokiaľ nie je zásielka pripravená a nebude možné, aby Prepravca zásielku prevzal od Odosielateľa do pätnástich minút od príjazdu na príslušnú adresu, je Zákazník povinný zaplatiť náhradu za stratu času Prepravcu podľa platného Cenníku Prepravcu.
5.3.   Prepravca nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorené doručenie zásielky, pokiaľ bolo toto oneskorenie spôsobené zdržaním pri preberaní zásielky nezavinenom Prepravcom. Prepravca nie je oprávnený účtovať náhradu za stratu času, ak zdržanie s prevzatím zásielky bolo spôsobené Prepravcom.
5.4.   Pokiaľ Zákazník nie je v danom prípade totožný s Odosielateľom, je Zákazník povinný zabezpečiť, aby uvedené povinnosti boli dodržané; v prípade porušenia niektorej z povinností uvedených v tomto článku ja Zákazník zodpovedný rovnako, ako by zásielku odosielal sám, pričom Prepravca môže kedykoľvek odmietnuť vykonať alebo dokončiť prepravu a odstúpiť od Zmluvy o preprave.  
 1. Objednávanie prepravy a doručovanie zásielok
6.1.   Zákazník je povinný si prepravu zásielky u Prepravcu objednať písomnou objednávkou. Postačujúca je aj forma objednávky e-mailom, faxom, resp. prostredníctvom formulára uverejneného na web stránke Prepravcu www.amunex.sk, pokiaľ sa Prepravca so Zákazníkom nedohodnú inak.
6.2.   Objednávka prepravy musí byť Zákazníkom podaná tak, aby medzi dňom prevzatia zásielky Prepravcom a dňom požadovanej prepravy uplynuli dva (2) pracovné dni pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
6.3.   Ak nemôže Prepravca dokončiť prepravu zásielky pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.
6.4.   Prepravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy o preprave zádržné právo k zásielke dokiaľ s ňou môže nakladať.
6.5.   Povinnosť Prepravcu zásielku doručiť je splnená odovzdaním zásielky Príjemcovi na Mieste určenia.
6.6.   Zásielka musí byť odovzdaná výlučne Príjemcovi alebo ním písomne poverenej osobe; v takomto prípade sa zásielka smie vydať len Príjemcovi alebo takejto osobe. Pokiaľ Príjemca alebo ním poverená osoba odmietne riadnym spôsobom preukázať svoju totožnosť, rovnako ak odmietne riadne potvrdiť prevzatie zásielky, Prepravca je oprávnený odmietnuť odovzdať zásielku a dokončiť prepravu, pričom zásielka sa v takom prípade považuje za nedoručiteľnú.
6.7.   V prípade, že Príjemca odmietne zásielku na Mieste určenia prevziať alebo je zásielka z iných dôvodov nedoručiteľná, a to hlavne z dôvodu nepresnej alebo neexistujúcej adresy, neprítomnosti Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorej by bolo možné v súlade s týmito Obchodnými podmienkami zásielku na Mieste určenia odovzdať, alebo by doručenie zásielky bolo podľa uváženia Prepravcu v rozpore s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi (ďalej len „nedoručiteľná zásielka“), musí o tom Prepravca bezodkladne telefonicky informovať Zákazníka a čakať na ďalšie inštrukcie. Pokiaľ v primeranej dobe, najneskôr však do pätnástich minút od uskutočnenia telefonátu Prepravcom o nemožnosti doručenia zásielky Príjemcovi, nebudú Zákazníkom, resp. Odosielateľom vydané žiadne inštrukcie, pokiaľ nebude možné tieto inštrukcie splniť, prípadne ak nebude možné kontaktovať Zákazníka, resp. Odosielateľa je Prepravca povinný zásielku doručiť späť Zákazníkovi ako nedoručiteľnú. V prípade, že Zákazník dá o nedoručiteľnej zásielke Prepravcovi ďalšie inštrukcie, je Zákazník povinný Prepravcovi zaplatiť i cenu za plnenie týchto ďalších inštrukcií. Za nedoručiteľnú zásielku sa považuje aj zásielka, ktorú nemožno doručiť z dôvodu, že by pri jej doručovaní mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia personálu Prepravcu.
6.8.   Povinnosť Prepravcu zásielku doručiť je splnená v prípade nedoručiteľnej zásielky jej vrátením Zákazníkovi. V tomto prípade rovnako patrí Prepravcovi cena za spiatočnú prepravu.
6.9.   Dokiaľ Prepravca zásielku nevydá Príjemcovi, je Zákazník oprávnený požadovať, pokiaľ to je technicky možné, aby preprava zásielky bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak v súlade s účelom prepravy. V takomto prípade musí Zákazník uhradiť náklady s tým spojené a cenu v súlade s Cenníkom Prepravcu.
6.10. Ak nemožno zásielku dodať Príjemcovi, vráti sa zásielka Zákazníkovi, resp. podľa dohody Odosielateľovi; to neplatí pre zásielky, ktoré boli zničené a nie je ich možné uvedeným osobám vrátiť. Náklady, ktoré z tohto dôvodu Prepravcovi vzniknú, znáša Zákazník.  
 1. Doba na doručenie zásielky
7.1.   Doba, do kedy sa má zásielka prevziať od Odosielateľa a doručiť Príjemcovi, je určená maximálnymi prepravnými lehotami Prepravcu, ktoré sú uvedené pri jednotlivých druhoch poskytovaných služieb v Cenníku Prepravcu alebo osobitne dojednané. V prípade pochybností alebo nesúladu platí, že záväzné sú tie lehoty, ktoré Prepravca zverejnil ku dňu prepravy zásielky na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).
7.2.   Maximálne prepravné lehoty začínajú plynúť od okamihu potvrdenia objednania prepravy zásielky Zákazníkom do okamihu odovzdania zásielky Príjemcovi, prípadne do okamihu neúspešného pokusu o odovzdanie zásielky Príjemcovi.
7.3.   Prepravca negarantuje vykonanie prepravy v maximálnych prepravných lehotách. Prepravca nenesie zodpovednosť za škody alebo straty spôsobené oneskoreným doručením, pre prípad, že by táto výluka bola určená ako neplatná, rozsah náhrady škody v prípade zodpovednosti Prepravcu za škodu spôsobenú oneskorenou prepravou sa obmedzuje do výšky dohodnutej ceny prepravy.  
 1. Ceny za prepravu
8.1.   Zákazník je povinný za prepravu a za iné služby v zmysle týchto Obchodných podmienok zaplatiť cenu vo výške a lehotách podľa aktuálneho Cenníka Prepravcu, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, pričom inak Prepravca môže kedykoľvek odmietnuť vykonať alebo dokončiť prepravu a odstúpiť od Zmluvy o preprave.
8.2.   Základná cena za prepravu zbraní akejkoľvek kategórie z Miesta Odoslania do Miesta Určenia je suma vo výške 10,00 € (slovom: desať eur) bez DPH za jednu zbraň.
8.3.   Pre cenu za prepravu zásielky je záväzný ten Cenník, ktorý Prepravca zverejnil ku dňu uzavretia Zmluvy o preprave na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet). Prepravca môže overiť a skontrolovať skutočnú hmotnosť zásielky a ak je väčšia ako Zákazníkom deklarovaná hmotnosť, je Prepravca z tohto dôvodu oprávnený účtovať za prepravu zásielky cenu v zmysle aktuálneho Cenníka vypočítanú z tejto skutočnej hmotnosti zásielky.
8.4.   Cena za prepravu zásielky môže byť uhradená v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na základe faktúry – daňového dokladu Prepravcu – splatnej do siedmych (7) dní odo dňa jej vystavenia. V prípade platby v hotovosti účtuje Prepravca Zákazníkovi poplatok v zmysle aktuálneho Cenníka Prepravcu. Prepravca zasiela Zákazníkovi elektronicky faktúru, ibaže Zákazník písomne požiada Prepravcu o doručovanie faktúr v listinnej forme (táto forma fakturácie je považovaná Prepravcom za osobitné služby, ktoré môžu byť spoplatnené).
8.5.   V prípade omeškania s úhradou ceny za prepravu vzniká Prepravcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade, že omeškanie s úhradou ceny za prepravu alebo jej časti presiahne 20 dní, Zákazník stráca nárok na prípadné zmluvne dojednané cenové zvýhodnenie až do okamihu úhrady ceny za prepravu v plnej výške. V prípade, že omeškanie s úhradou ceny alebo jej časti presiahne sto (100) dní, je okrem zmluvnej pokuty a zákonného úroku z omeškania Zákazník povinný za stoprvý (101.) deň omeškania uhradiť Prepravcovi taktiež zmluvnú pokutu vo výške 25 % z dlžnej čiastky (minimálne 25 EUR) a súčasne Zákazník stráca trvale nárok na prípadné zmluvne dohodnuté cenové zvýhodnenie. Nárok Prepravcu na náhradu škody tým nie je dotknutý. Prepravca je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
8.6.   V prípade omeškania s úhradou faktúry je Prepravca oprávnený požadovať od Zákazníka úhradu ceny za všetky ďalšie objednané prepravy zásielky v hotovosti.
8.7.   Pokiaľ Prepravca nemôže dokončiť prepravu kvôli skutočnostiam, za ktoré nezodpovedá, má nárok na zaplatenie ceny v plnom dohodnutom rozsahu. Skutočnosťou, za ktorú Prepravca nezodpovedá, je nemožnosť doručiť zásielku z dôvodu na strane Zákazníka, Odosielateľa, Príjemcu a skutočnosť vymedzená v článku 10. ods. 3.
8.8.   V prípade omeškania s úhradou ceny za prepravu nie je Prepravca povinný plniť svoje povinnosti voči Zákazníkovi, prípadne poskytovať ďalšie služby Zákazníkovi.
8.9.   Ceny za prepravu a ďalších služieb Prepravcu podľa týchto Obchodných podmienok alebo Cenníka Prepravca sú uvedené bez DPH.  
 1. Ďalšie služby
9.1.   Okrem kuriérskych (prepravných) služieb poskytuje Prepravca aj ďalšie služby uvedené v Cenníku Prepravcu.
9.2.   Ponuka všetkých ďalších služieb sa nachádza na aktuálnych propagačných materiáloch Prepravcu a na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).
9.3.   Na služby uvedené v tomto článku sa primerane použijú Všeobecné obchodné podmienky na portáli www.amunex.sk/e-shop/, Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie) na portáli www.amunex.sk/e-shop/ a tieto Obchodné podmienky Prepravcu, ibaže z povahy danej služby vyplýva, že konkrétne ustanovenie je na ňu neaplikovateľné.
9.4.   Bližšie podrobnosti o jednotlivých službách sú uvedené v príslušných propagačných materiáloch a na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).  
 1. Zodpovednosť Prepravcu za škody
10.1. Prepravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí Prepravcom až do jej odovzdania Príjemcovi. Prepravca nezodpovedá za škodu na zásielke od okamihu zistenia, že zásielka je nedoručiteľná.
10.2. V súlade s článkom 7.3 týchto Obchodných podmienok Prepravca nezodpovedá za škody vzniknuté neskorým doručením zásielky.
10.3. Prepravca nezodpovedá za škody na zásielke (t.j. škody zapríčinené úplnou alebo čiastočnou stratou zásielky, jej poškodením alebo poškodením obalu) alebo za škody zapríčinené neskorým doručením, vadným doručením zásielky alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky, pokiaľ takáto škoda bola spôsobená:
 1. v dôsledku porušenia povinností Zákazníka, prípadne tretej osoby, od ktorej Prepravca preberal zásielku v Mieste odoslania alebo v dôsledku porušenia povinností vlastníka zásielky alebo Príjemcu zásielky,
 2. vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane zvyčajného úbytku,
 3. vadným obalom, na ktorý Prepravca upozornil pri prevzatí zásielky na prepravu; ak však Prepravca neupozornil na vadu obalu, nezodpovedá Prepravca za škodu spôsobenú na zásielke v dôsledku tejto vady len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná,
 4. mimoriadnymi okolnosťami, ako je vojna, štrajk (okrem štrajku zamestnancov Prepravcu alebo zamestnancov osoby, ktorá na základe právneho vzťahu s Prepravcom zabezpečuje prepravu zásielky), záplavy, extrémne poveternostné podmienky, dopravný kolaps, násilné udalosti rozsiahleho charakteru presahujúce rámec všeobecnej trestnej činnosti, prípadne iné obdobne závažné skutočnosti predstavujúce prekážku, ktorá nastala nezávisle od vôle Prepravcu a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Prepravca túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal.

10.4. Pri škode vzniknutej na zásielke je Prepravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.
10.5. V prípade zodpovednosti za škody na zásielke je zodpovednosť určovaná hodnotou zásielky pri začatí prepravy. V prípade pochybností s určením výšky vzniknutej škody sa za túto škodu v jednotlivom prípade považuje čiastka zodpovedajúca cene prepravy danej zásielky, ak Zákazník nepreukáže niečo iné.
10.6. Rozsah zodpovednosti Prepravcu za škodu v prípade poškodenia zásielky sa obmedzuje najviac do výšky hodnoty zásielky v okamihu uzavretia Zmluvy o preprave.  
 1. Reklamácia
11.1. Reklamáciu škody na zásielke alebo škody spôsobenej neskorým alebo vadným doručením alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia zásielky Príjemcovi alebo vrátenia zásielky Zákazníkovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu na zásielke v dôsledku straty zásielky, je potrebné reklamáciu uplatniť do desiatich (10) pracovných dní odo dňa, keď mala byť zásielka doručená.
11.2. Reklamácia v zmysle predchádzajúceho odseku musí byť písomná, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s týmito Obchodnými podmienkami (ibaže presná výška škody nie je zatiaľ Zákazníkovi známa, čo musí byť v písomnej reklamácii výslovne uvedené) a musí byť doručená Prepravcovi v lehote podľa predchádzajúceho odseku.
11.3. Prepravca je povinný reklamáciu vybaviť v lehote 30 dní odo dňa jej riadneho uplatnenia zo strany Zákazníka.
11.4. Ak Zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa tohto článku, platí, že zásielka bola doručená včas a riadne.
11.5. Zákazník zodpovedá Prepravcovi za všetky ujmy a škody, ktoré Prepravcovi alebo inej osobe vzniknú tým, že Zákazník nesplnil niektorú zo svojich povinností vrátane toho, že odovzdal Prepravcovi predmet, ktorý je podľa týchto Obchodných podmienok vylúčený z prepravy.  
 1. Ochrana osobných údajov
12.1.    Zákazník týmto udeľuje Prepravcovi súhlas so spracovaním osobných údajov Zákazníka pre potreby Zmluvy o preprave uzatvorenej podľa týchto Obchodných podmienok. Na ochranu osobných údajov Zákazníka, ich poskytnutie, spracovanie a použitie sa primerane vzťahujú ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok Prepravcu uvedených na portáli www.amunex.sk/e-shop.  
 1. Záverečné ustanovenia
13.1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prepravcom a Zákazníkom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených zmluvou alebo týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
13.2. Tieto Obchodné podmienky majú prednosť pred prípadným odlišným prehlásením osôb vystupujúcich menom Prepravcu, ibaže je toto odlišné prehlásenie učinené písomne a podpísané osobou, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená konať v mene Prepravcu. 13.3. Tieto Obchodné podmienky sa uplatňujú vždy, pokiaľ písomná zmluva neustanoví niečo iné. 13.4. Tieto Obchodné podmienky sú uverejnené na verejne prístupnom informačnom systéme s možnosťou diaľkového prístupu (Internet), a to na adrese www.amunex.sk. V prípade rozporu medzi písomným vyhotovením Obchodných podmienok a ich verziou zverejnenou na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet) má prednosť verzia zverejnená na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet), ktorá je jedinou autentickou verziou Obchodných podmienok. 13.5. Prepravca si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Obchodných podmienok je splnená ich uverejnením prostredníctvom internetovej stránky Prepravcu. 13.6. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok a telefonicky.  

V Bratislave dňa 13. júna 2014

Upozornenie

Stránky, na ktoré sa chystáte vstúpiť, obsahujú informácie určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva.

Kliknutím sem potvrdzujem, že som držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.