Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky na portáli www.amunex.sk
(ďalej len "VOP")

Preambula

A. Podľa ustanovenia § 14a zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o strelných zbraniach a strelive“), nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku, ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo streliva do týchto zbraní, expanznej zbrane, zbrane, ktorá bola znehodnotená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. l), ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Podľa ustanovenia § 14a zákona ods. 2 zákona o strelných zbraniach a strelive, držiteľ zbrojnej licencie môže uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup alebo predaj zbrane, streliva, hlavných častí alebo súčastí zbrane, len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.

C. Náš obchod neuzatvára zmluvu na diaľku (napr. prostredníctvom web stránky, e-mailu, poštovej objednávky na dobierku, a pod.), ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane a/alebo streliva kategórie A, B, C, nákup a predaj expanznej zbrane, nákup a predaj zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. l) zákona č. 190/2003 Z.z. a/alebo nákup a predaj zbrane, ktorá bola znehodnotená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C. Pokiaľ sú v prehľade tovaru uverejneného na našej web stránke, resp. v našich katalógoch, uvedené zbrane a strelivo do nich kategórie A, B, C, expanzné zbrane, zbrane kategórie D podľa § 7 ods. 1 písm. l) zákona č. 190/2003 Z.z. a zbrane, ktoré boli znehodnotené zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C, tento prehľad slúži len pre orientáciu v našej ponuke tovarov, nie je však záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci, je v týchto prípadoch v zmysle zákona povinný uzatvárať zmluvu o kúpe zbrane a streliva do nej výlučne osobne.

D. Kupujúci je v zmysle zákona povinný uzatvárať zmluvu o kúpe zbrane a streliva podľa článku C vyššie do nej výlučne osobne, a to buď návštevou našej kamennej predajne alebo po dohode na osobnom stretnutí so zástupcami, resp. zamestnancami predávajúceho.

E. Držitelia príslušnej zbrojnej licencie môžu uzatvoriť zmluvu o kúpe nášho tovaru aj formou zmluvy na diaľku, ani v takomto prípade náš prehľad ponúkaných tovarov na predaj uverejnený na našej web stránke, resp. v katalógu nepredstavuje záväznú ponuku na uzatvorenie zmluvy na diaľku, ale predstavuje len orientačnú ponuku tovarov. Zmluva o kúpe nášho tovaru sa vždy uzatvára osobitne pre každý prípad zvlášť. Ceny zbraní a streliva do nich kategórie A, B, C uvedené v prehľade na našej web stránke, resp. v katalógu sú orientačné a stanú sa záväznými až po uzavretí kúpnej zmluvy.

1.      Všeobecné ustanovenia

1.1.   Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Amunex s. r. o., so sídlom: Práce 13, 946 03 Kolárovo, IČO: 46 525 297, DIČ: 2023415130, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 31385/N, konajúca prostr.: Tomáš Ollé - konateľ (ďalej len „predávajúci“), a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho v prípadoch, keď je možné uzatvoriť zmluvu na diaľku, ako aj prostredníctvom osobitnej zmluvy v prípadoch, keď nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu formou zmluvy na diaľku, pričom v takomto prípade tieto VOP predstavujú všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú súčasťou osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Predávajúci a kupujúci sa pre potreby týchto VOP ďalej označujú aj ako „zmluvné strany“.   Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: info@amunex.sk
telefón: +421 948 501 301, +421 948 505 065
fax:+421 35 777 8538
poštová adresa: Amunex s. r. o., Práce 13, 946 03 Kolárovo
Číslo účtu pre bezhotovostné platby vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.:
3035542559/0200
IBAN:SK2302000000003035542559
SWIFT:SUBASKBX
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
P.O.BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: +421 37 772 0001, +421 37 772 0034
fax č.: +421 37  772 0024
e-mail: nr@soi.sk
  1.2.   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté ako zmluvy na diaľku na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu (ďalej aj „internetový obchod“), ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar uvedený na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
1.3.   Tieto VOP sú tiež neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim mimo elektronického obchodu, pričom kupujúci súhlasí s tým, že tieto VOP a ich ustanovenia sa budú primerane vzťahovať aj na akúkoľvek zmluvu uzatvorenú medzi zmluvnými stranami inak ako vo forme zmluvy na diaľku. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.
1.4.   Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci negarantuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov a nie je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe objednávky alebo dopytu kupujúceho.  

2.      Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1.   Prejav vôle kupujúceho smerujúci k uzavretiu kúpnej zmluvy s predávajúcim, ktorý je určený predávajúcemu, je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len „objednávka“), ak je dostatočne určitý a vyplýva z neho vôľa kupujúceho, aby bol viazaný v prípade jeho prijatia predávajúcim. Kupujúci urobí objednávku vo forme e-mailovej správy zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu.
2.2. Vyhlásenie urobené predávajúcim alebo iné jeho včasné konanie, z ktorého možno vyvodiť jeho súhlas, je prijatím návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy. Prijatie návrhu predávajúcim nadobúda účinnosť okamihom, keď vyjadrenie súhlasu s obsahom návrhu dôjde kupujúcemu vo forme e-mailového „potvrdenia objednávky“ predávajúcim o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúceho a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, t. j. keď predávajúci e-mailom zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky, a to s výnimkou podľa poslednej vety tohto odseku. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho samy o sebe neznamenajú prijatie a/alebo potvrdenie objednávky. V prípade tovaru uvedeného v Preambule, článok C, je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim vždy výlučne až osobne za fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, pričom záväzný prejav vôle uzavrieť kúpnu zmluvu je stranami urobený výlučne až na mieste podľa povahy osobne a/alebo písomne; akákoľvek predchádzajúca komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim sa nepovažuje za záväzné právne úkony smerujúce k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
2.3.   Potvrdenie objednávky, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny zo strany predávajúceho, sa považuje za nový návrh urobený zo strany predávajúceho. Prijatím návrhu je však odpoveď, ktorá vymedzuje obsah navrhovanej zmluvy inými slovami, ak z odpovede nevyplýva zmena obsahu navrhovanej zmluvy.
2.4.   Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode predávajúceho sú uvádzané vrátane DPH. Automaticky vykonávané „oznámenie o prijatí objednávky“ do automatizovaného informačného systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky, resp. uzavretie zmluvy; toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o zaregistrovaní jeho objednávky v informačnom systéme predávajúceho. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
2.5.   Potvrdenie objednávky obsahuje najmä, nie však výlučne, údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.
2.6.   Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, najneskôr však do obdržania potvrdenia objednávky predávajúcim, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 15 (pätnástich) pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
2.7.   V prípade prebiehajúcej osobitnej ponuky ceny tovarov sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej osobitnej ponuky ceny tovarov (napr. predaj akciového tovaru za zľavnené ceny, množstevné zľavy, a pod.). V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej osobitnej ponuky ceny tovarov, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho odmietnuť. O odmietnutí objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote v lehote do 15 (pätnástich) pracovných dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.  

3.      Práva a povinnosti predávajúceho

3.1.   Predávajúci je povinný:
 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
3.2.   Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
3.3.   Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu objednaného tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich predajniach a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s kupujúcim v prípade ak zistí, že kupujúci nie je spôsobilý na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. nedostatok veku).    

4.      Práva a povinnosti kupujúceho

4.1.   Kupujúci je povinný:
 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane náhrady nákladov na doručenie tovaru,
 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2.   Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.  

5.      Dodacie a platobné podmienky

5.1.   Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo na iných médiách.
5.2.   Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 (tridsiatich) pracovných dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny za tovar kupujúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.
5.3.   Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 (siedmych) pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznom potvrdení objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5,00 € (slovom: päť eur) za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 (štrnástich) pracovných dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, ale ho neprevzal, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
5.4.   Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.5.   Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3 % z uvedenej hodnoty.
5.6.   Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
5.7.   V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala na to spôsobilá osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. 5.8.   Ak bude potrebné dodávku objednaného tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 5.3. tohto článku týchto VOP.
5.9.   Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v potvrdení objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
5.10. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
5.11. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. týchto VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 15 (pätnástich) pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.
5.12. Kupujúci ku každej zásielke obdrží e-mailom faktúru, ktorá je súčasne aj záručným listom k objednanému tovaru.
5.13. Spôsoby platieb: Kupujúci môže po dohode s predávajúcim zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti pri prevzatí tovaru na pobočke, v kamennom obchode alebo osobne pri dodaní predávajúcemu, platobnou kartou na pobočke, platbou na dobierku, platbou bankovým prevodom na účet, platbou prostredníctvom nákupu na splátky.
5.14. Všetky platby mimo platby realizovanej kupujúcim v hotovosti pri prevzatí objednaného tovaru na prevádzke predávajúceho sú zaťažené príslušnými poplatkami na ťarchu kupujúceho.
5.15  Platba bankovým prevodom na účet. Ak si kupujúci zvolí platbu bankovým prevodom, automaticky predávajúci na e-mail kupujúceho po potvrdení objednávky zašle zálohovú faktúru. Po pripísaní platby na bankový účet predávajúceho, kupujúci obdrží na ten istý e-mail daňový doklad. Tento úkon vykonáva automatizovaný informačný systém predávajúceho vždy nasledujúci pracovný deň. Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na bankový účet predávajúceho najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po potvrdení objednávky v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú. Pri osobnom odbere tovaru, je nutné predložiť doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas).

6.      Kúpna cena

6.1.   Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho, uvedený v záväznom potvrdení objednávky.
6.2.   V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na bankový účet predávajúceho.
6.3.   Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy.
6.4.   Náklady spojené s montážou a príp. vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.  

7.      Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1.   Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
7.2.   Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.  
 1. Ochrana osobných údajov kupujúcich
8.1.   Podľa ustanovenia § 14 zákona o strelných zbraniach a strelive, zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Držiteľ skupiny A a C zbrojnej licencie vedie evidenciu o predaji zbraní kategórie D v záznamovej knihe. Vzhľadom na zákonom uloženú povinnosť viesť záznam o predaji zbraní kategórie D, predávajúci upozorňuje kupujúceho, že od neho bude požadovať oznámenie určených osobných údajov, pričom kupujúci uzavretím zmluvy o kúpe zbrane kategórie D a/alebo streliva do nej čestne vyhlasuje, že je v plnom rozsahu spôsobilý na právne úkony a že dosiahol vek 18. roku života, a zároveň udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na účely uzavretia zmluvy podľa týchto VOP a vedenia príslušnej evidencie podľa osobitného zákona, a to podľa okolností v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, trvalý pobyt, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, číslo zbrojného preukazu, číslo zbrojnej licencie, štátnu príslušnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČO. Predávajúci je oprávnený vyhotovovať si kópie identifikačných preukazov kupujúceho uvedených v predchádzajúcej vete, s čím kupujúci súhlasí.
8.2.   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
8.3.   Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
8.4.   Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
8.5.   Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
8.6.   Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
8.7.   Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 8.6. VOP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
8.8.   Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
8.9.   Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

8.10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu a poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZnOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZnOOÚ na účely priameho marketingu.

8.11. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať
 1. voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 2. a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 ZnOOÚ. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 

9.      Odstúpenie od kúpnej zmluvy

9.1.   Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim vrátiť kupujúcemu finančné prostriedky za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 (pätnástich) dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na bankový účet určený kupujúcim. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.
9.2.   Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru tam, kde ide o predaj tovaru, alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v prípade služby. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný spolu s potvrdením objednávky kupujúceho zaslať kupujúcemu tieto VOP, Prílohu č. 1 (POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY) a Prílohu č. 2 (VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY), všetko v elektronickej alebo listinnej podobe.
9.3.   Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa z. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy pred úplným poskytnutím služby, je povinný zaplatiť len za už poskytnutú časť služieb.
9.4.   Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov. 9.5.   Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal e-mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.
9.6.   Podľa z. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 

10.    Záverečné ustanovenia

10.1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Reklamačný poriadok, ktoré sú uverejnené prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho a pre zmluvné strany sú rovnako záväzné ako tieto VOP.
10.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP a Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP a Reklamačného poriadku je splnená ich uverejnením prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho.
10.3. V prípade, ak je kúpna zmluva medzi zmluvnými stranami uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
10.4. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa týchto VOP do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.
10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok a telefonicky.
10.6. Práva a povinnosti zmluvných strán týmito VOP alebo Reklamačným poriadkom výslovne neupravené sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
10.7. Tieto VOP a Reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním objednávky kupujúcim predávajúcemu.
10.8. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto VOP a Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.  

V Bratislave dňa 1. júla 2015

PDF verzia

Upozornenie

Stránky, na ktoré sa chystáte vstúpiť, obsahujú informácie určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva.

Kliknutím sem potvrdzujem, že som držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.